• Address:Phum Spean Kposh National road No.5 Sangkat Kilometer 6, Khan Russey Keo, Phnom Penh, Cambodia
  •  H/P: 0966665363/ 017665359
  • Tel: 023 430 741
  • Email: svm@savimex.com.kh

Savimex Petroleum